<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, August 27, 2008

Alfred Var­gas papasok na rin sa pulitika

True na may mga kumukumbinsi kay Alfred Var­gas na kumandidato sa 2010 pero napakaaga pa para magdesisyon siya.

Marami pang inaasikaso si Alfred. Hindi lamang ang showbiz ang kanyang pinagkakaabalahan. Meron siyang malawak na farm sa Bulacan at binabalak niya na bumili ng lupa sa Palawan.

Nakatapos na si Alfred sa pagbabayad sa town­house na kanyang binili kaya iniisip niya na bumili uli ng another property.

Isa si Alfred sa mga alaga ko na marunong hu­mawak ng pera. Hindi siya pabigla-bigla sa pagla­labas ng datung. Kapag may nag-aalok sa kanya na makisosyo sa negosyo, pinag-aaralan muna niya ang offer. Hindi siya ang tipo na umooo kaagad sa isang negosyo o bagay na hindi sigurado.

Kahit artista na siya, napapakinabangan ni Alfred ang mga natutunan niya sa Ateneo De Manila University, ang school na kanyang pinanggalingan.

Ang maganda kay Alfred, tinapos muna niya ang kanyang college course, bago siya naging full-time na artista.

[via]

Labels:

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

wow alfred sana ligawan mo si marian hehehe..idol ko kasi kayo at bagay na bagay kayo..GOD BLESS and more blessings to you and marian. take care always.

3:46 PM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites