<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, August 03, 2008

Bong Revilla kinikilabutan sa sariling larawan

NANINIWALA pala si Senator Bong Revilla sa guhit ng tadhana.

Naikuwento niya sa taping ng Kap’s Amazing Stories ang tungkol sa isang larawang naka-display sa kanyang opisina sa Senado.

Napapagitnaan daw siya roon ng past presidents na sina Fidel Ramos, Cory Aquino at Joseph Estrada at ang nakaupong si President Gloria Macapagal-Arroyo.

Nasa gitna raw siya, hawak ang bandila ng Pilipinas na iniaabot niya kay Ramos.

“Kinikilabutan ako tuwing makikita ko ’yon. Lahat ng makakita nu’n, nagsasabing may ibig sabihin ang picture,” say pa ni Sen. Bong.

Hindi kaya may kinalaman ang mensahe ng larawan sa binabalak niyang pagtakbo bilang bise presidente sa 2010 election? Abangan.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites