<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, August 23, 2008

Celebrity Duets 2, starts

Mamayang gabi ang simula ng Celebrity Duets 2. Hindi ako magugulat kung makita ko sa Studio 3 ng GMA 7 ang mga empleyado ng MMDA.

Siyempre, susuportahan nila ang pagsali ni Chairman Bayani Fernando sa Celebrity Duets. Walking distance lang ang isang station ng MMDA sa Kapuso building ‘huh!

Hindi ko alam kung sino ang bibitbitin ng magkapatid na Joey at Melanie Marquez o ni JC Buendia at ng ibang mga contestant.

Basta ang alam ko, palaging piyesta ang atmosphere sa GMA 7 tuwing tap­ing noon ng Celebrity Duets dahil dumarating talaga ang mga supporter ng mga contestant.

Talagang nagpapalakasan sa pagsigaw at pagpalakpak noon ng mga supporter nina Dra. Vicki Belo, Dr. Calayan at ni Jessica Rodriguez na pare-parehong may mga beauty clinic.

Feel na feel ang tensyon sa loob ng studio dahil may mga contestant na nagrereklamo na hindi raw patas ang treatment sa kanila. Mas marami nga ang real-life drama na nangyayari sa backstage ‘no!

Naging personal na nga ang kanilang mga intrigahan at isyu pero hindi lumaki dahil walang nagpa-interbyu sa mga reporter.

Tingnan natin sa Season 2 ng Celebrity Duets kung sino sa mga contestant ang magkakabanggaan o magpapabuyo sa mga pang-iintriga ng kanilang mga supporter!

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites