<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, August 26, 2008

Chef JL Cang nag-resign sa show dahil sa vetsin?

Talo ni Phil Younghusband ang co-contenders niya sa Celebrity Duets 2 pagdating sa publicity. Mula Saturday, sa pilot ng show at hanggang Sunday, la­man siya ng mga major broadsheets. Heto pa, cover siya ng Sunday magazine ng isa sa major broad­sheets at laging nababanggit ang pagsali sa Celebrity Duets.

Pero kung kontrobersya ang pag-uusapan, lala­ban sa kanya si JL Cang. Nag-react ang mga taga-Ka Toque ng Q-11 sa sinabi nitong kaya siya nag-re­sign sa cooking show ng istasyon dahil hindi siya naniniwala sa paggamit ng MSG o Monosodium Glutamate (vetsin) sa pagkain.

Worried ang Q-11 na baka magalit ang Ajinomoto na major sponsor ng show at baka mag-pull out. From day one, alam daw ni chef JL na sponsor nila ang Ajino­moto, pero bakit hindi agad siya nag-resign?

Tinanggal daw talaga sa show si JL dahil ma­tigas ang ulo at hindi sinusunod ang tamang bang­git sa kanilang sponsors. Nakasulat kung paano pasasa­la­ma­tan ang sponsors ng show, pero hindi nito nasasabi ng tama.

Para hindi na lang sila pare-parehong mam­rob­lema, inalis na lang si JL sa Ka Toque at kaya nadi­dismaya ang staff ng show dahil iba ang sinabi nitong dahilan ng kanyang pag-alis. Paano kaya sasagutin ni JL ang isyung ito?

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites