<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, August 30, 2008

Francis M. bawal dalawin prone sa infection

Maraming kuwento si Maxene tungkol kay Francis na mabait na pasyente dahil sinusunod niya ang lahat ng mga advise ng doktor.

Hindi na nakakasama ni Maxene sa mga showbiz function ang kanyang nanay na si Pia dahil ito ang nag-aalaga kay Francis.

Inamin ni Maxene na cry talaga siya nang malaman niya na may leukemia si Francis pero sandali lamang ang kanyang pag-iyak. Wala raw mangyayari kung iiyak siya dahil napaka-strong ng tatay niya.
* * *

Bihirang dumalaw sa ospital si Maxene at ang kanyang mga kapatid dahil prone pa sa infection si Francis.

Pero araw-araw silang nag-uusap ng tatay niya with matching text messages at mms pictures.

Lalo raw naging close ang kanilang pamilya mula nang magkasakit si Francis. Hindi masabi ni Maxene kung paano nagkaroon ng leukemia ang kanyang ama dahil sa angkan nila, si Kiko lamang ang nagkaroon ng ganoong karamdaman.

Hindi sanay si Kiko na walang ginagawa kaya gusto na niyang sumabak sa trabaho, kapag nakala­bas na siya ng ospital pero ayaw, pumayag ng kanyang doktor.

Hindi pa puwedeng pumunta si Francis sa mga lugar na maraming tao or else, baka magkaroon siya ng infection.
* * *

Touched na touched si Francis at ang kanyang buong pamilya sa mga dasal at suporta na kanilang natatanggap mula sa mga tao na hindi nila kilala.

Hindi raw nila inaasahan na marami pala ang nagmamahal sa kanya. Ganyan din ang naranasan nina Rudy Fernandez at Lorna Tolentino.

Nagugulat na lang sila sa mga tao na lumalapit sa kanila at nagbibigay ng comforting words at encouragement.

Noong nabubuhay pa si Daboy, palagi niyang sinasabi sa akin na talagang touched siya sa mga tao na hindi niya kilala pero ipinagdarasal ang kanyang paggaling.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites