<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, August 09, 2008

Last Gala Performance ng Top Five sa Pinoy Idol

Last Gala Performance na ng Top Five sa Pinoy Idol this Saturday at kailangang itodo na nina Kid Camaya, Ram Chaves, Daryl Celis, Gretchen Espina at Jayann Bautista ang husay nila sa pagkanta at performance.

Sa elimination bukas, malalaman kung sino ang papasok sa

sa Final Three at maglalaban sa sa August 16 at tatanghaling 1st Pinoy Idol sa Aug. 17.

Iniintriga sina Gretchen at Jayann na if ever sila ang mananalo, big factor na galing sila sa mayamang pamilya. Governor sa Biliran, Leyte ang dad ni Gretchen at every weekend, lumuluwas ng Manila to see his daughter perform.

Ang maraming fans ni Daryl naman ang inaasahang magde-deliver ng boto para sa kanya.

Dagdag na lakas kay Ram ang pag-uwi ng ama from Dubai para siya’y i-cheer at kasama ang wife niya na walang palyang pinapanood siya. Lucky charm din nito ang statue nina St. Jude at Sacred of Heart of Jesus na laging dala every performance and elimination night.

Bukod sa kanilang loyal fans, ang text voters ang kailangang kumbinsihin ng lima na sila’y iboto para pumasok sa Final Three at may chance lumaban sa three-corner-fight.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites