<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, August 13, 2008

Newscasts ng Siyete, kahanay na ng CBS at NBC

ISANG mahalagang kaganapan sa kasaysayan ng Philippine broadcast ang naitala nu’ng Lunes nang pasinayaan ng GMA Network ang dalawang flagship newscast – 24 Oras at Saksi – at ipakita sa mga manonood ang bago nitong ultra-modern news set. “Dynamic at groundbreaking” kung ilarawan ang bagong set design na naghatid ng pinakamodernong broadcast innovation sa mga Filipinong manonood.

Ito ang kauna-unahang news set sa bansa na gumamit ng LED technology na dating makikita lamang sa mga newscast ng higanteng television networks sa U.S. na CBS at NBC.

Kung ang kasalukuyang news set ang nagpakilala ng holodisplay projection technology sa Philippine television, ang bagong set na ginastusan ng milyun-milyong piso ay naghatid ng hindi lang isa, kundi tatlong holodisplay, kasama pa ang mga high-resolution projector.

Nais ng GMA na lumikha ng state-of-the-art news set – ang kauna-unahan sa Pilipinas.

At para maging makatotohanan ang layuning ito, halos lahat ng mga equipment para sa set ay inimport pa mula sa abroad.

Classy at out-of-the-box na maituturing, nilagpasan ng bagong set ang pamantayan ng hitsura ng mga kasalukuyang set ng mga news program sa Pilipinas.

Meron itong mga plasma display na iba’t iba ang oryentasyon, mga ilaw na paiba-iba ang kulay, at sari-saring texture gaya ng kahoy, metal, tela at salamin.

Ang bagong GMA News set ay bunga ng pinagsama-samang ideya at konseptong hinango mula sa hitsura ng iba’t ibang news organizations sa buong mundo.

Inabot ng ilang buwan ang brainstorming nina GMA SVP for News and Public Affairs Marissa Flores, GMA VP for News Programs Jessica Soho, program managers John Manalastas (24 Oras) at Michelle Seva (Saksi) at production consultant Sheila Pascual Paras.

Gawa ng award-winning cinematographer at GMA VP for Post Production Ding Achacoso ang light design.

“Our new set represents GMA News and Public Affairs’ commitment to bring only the best for our Kapuso – the Pinoy news viewer – as we give them not only world-class delivery of news content, but world-class production values as well,” ani Flores.

Ang bagong set ay bahagi lamang ng kakaibang dating ng 24 Oras at Saksi.

Bago man ang dating ng dalawang programa, nananatili pa rin ang kanilang mantra – “Walang Kinikilingan, Walang Pinoprotektahan, Serbisyong Totoo Lamang.”

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites