<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, August 16, 2008

Paolo Contis, certified Kapuso

Certified Kapuso star na si Paolo Contis pero mapapanood din siya sa TV 5 tuwing Lunes ng gabi.

Midnight DJ ang pamagat ng show ni Paolo sa TV 5 at kasama niya dito sina Desiree Del Valle at Jenny Miller.

Tinanggap ni Paolo ang offer na maging bida ng Midnight DJ bago siya pinapirma ng exclusive contract ng GMA 7.

Nakausap ko na ang mga bossing ng Midnight DJ at ang mga executive ng GMA 7 kaya naayos na ang problema.

Walang conflict ang Midnight DJ sa World Records dahil tuwing Martes ang airing nito. Ang World Records ang show ni Paolo sa GMA 7 at kasama ito sa Bilib Ka Ba Nights ng Kapuso Network. Mapapanood din si Paolo sa Codename: Asero.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites