<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, August 13, 2008

Paolo Contis, ready to go naked

Napansin ng mga reporter ang hunky body ni Paolo Contis. Kapag walang taping si Paolo, nagba­babad siya sa gym para mag-excercise kaya bumalik na ang magandang shape ng kanyang katawan.

Pumayag na nga si Paolo na magpa-picture ng hubad dahil confident na siya sa kanyang katawan.

Matagal nang inaalok si Paolo na mag-pose ng sexy pero ngayon lang siya napapayag. Sayang nga naman kung hindi masisilayan ng madlang-people ang katawan na kanyang pinaghirapan.

Ready na ba ang alaga ko sa mga sexy role. Oo pero depende sa budget. Ready na ba siya sa mga indecent proposal? ‘Yan ang hindi ko masasagot pero kung kilala ninyo si Paolo, siya ang tipo na hindi papatol sa kapwa lalake, even if the price is right. The price is right daw o!

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites