<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, August 29, 2008

Philippine Survivor adds more contestants

NADAGDAGAN ang contestants ng Philippine Survivor para lalong mapagbigyan ang bawat mamamayan na nagna-nais mag-try sa contest na ang premyo ay P3 million cash. Ang dating 16 candidates ay naging 18 na ngayon.

Sino ang magiging kauna-unahang Pinoy Sole Survivor?

Makalusot kaya ang labanderang may matatatag na kamay o ang ma-tipunong lalaking modelong may magandang abs?

Magwagi kaya ang driver na nagnanais na magkaroon ng mas maayos na buhay o ang yayang na-ngangarap maging sikat na artista?

Ang kauna-unahang Pinoy Sole Survivor ay maaaring isa sa kanila o sa 14 pang castaways na maglalaban-laban para sa P3 milyong grand prize sa pinakamalaking reality show na malapit nang masubaybayan sa Philippine television.

Isa sa kanila ang babaeng magsasaka na naghahangad ng greener pastures, ang call center agent na iniwan na ang trabahong panggabi, at ang basketbolistang nagnanais na maka-iskor para mapanalunan ang jackpot.

Iiwan sa isang isla, wala ni anuman sa pang-araw-araw na pangangailangan, at susubok sa isang di kilalang teritoryo, 18 estrang-hero ang maglalaban-laban gamit ang lakas, talino, at instincts.

Asahan ang madugong kompetisyon, pag-aalyansa at pagbabalatkayo sa pagtatangka ng bawat challenger na manatili sa isla. Sino ang pinakamautak, pinakamatatag, at pinakapalaban para maging kauna-unahang Pinoy Sole Survivor?

Alamin ito sa pagliyab ng Survivor Philippines sa telebisyon ngayong Setyembre dito lang sa GMA-7.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites