<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, August 02, 2008

Richard Gutierrez at KC Concepcion dapat mag-promote sa masa

Hindi pa naipapalabas ang For The First Time nina Richard Gutierrez at KC Concepcion pero, ang dami nang kinikilig sa kanilang tambalan.

Bagay daw sila at balita ko may totoo na silang relasyon. Paano ba yan, Shawie?

Kung sabagay wala nang dapat ikatakot si Mega, mature na ang dalaga niya at mukhang career oriented.

Umiibig man ito ngayon, hindi na masama dahil nasa edad na naman. Balita ko, nangako ito at si Chard na hindi nila magiging love story ang naging love story ng mga magulang ni KC na sina Sharon at Gabby.

Dapat lamang ay mai-promote ng husto ang pelikula ng dalawa, lalo na sa masa dahil ang masa ang bumubuhay sa pelikula.

Parehong sosi ang dalawa, kailangan pang ganap na makilala at ilapit sa masa.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites