<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, August 10, 2008

Richard Gutierrez very gentleman

Isang gentleman at hindi mapagsamantala. Ito ang paglalarawan kay Richard Gutierrez ni KC Concepcion nu’ng tanu-ngin ang dalaga tungkol sa kanilang first ever kissing scene sa pelikulang For The First Time.

Dagdag pa ni KC, inalalayan daw siya ni Richard sa eksena kung kaya’t naging kumportable rin siya. Hindi ‘yung parang trabaho lang ang lahat. May respeto raw talaga ito sa babae.

In fairness kay Chard, siya ang tipong gugustuhin mong iharap sa nanay mo, di ba? Guwapo, smart at ma-respeto.

No wonder, love is in the air na talaga. How true, hindi pa raw knows ni Tita Annabelle Rama na apat na buwan nang mag-on umano sina Richard at KC? Wish naming sila na nga talaga.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites