<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, August 07, 2008

Rufa Mae, panay tulog

NAG-CONFESS si Rufa Mae.

True pala ‘yung balita na puro tulog ang ginawa niya kapag nasa luxury ship siya na nagdala sa kanila sa tatlong continents kung saan nag-shoot sila for ITALY movie sa 12 cities in Europe.

Hindi niya raw kasi keri ang travel sa barko. Meron daw kasi siyang ‘biyahilo.’ Si Dennis naman, sa duration ng shooting nila, hindi maaaring hindi muna mag-jogging kahit sa loob lang ng barko bago magtrabaho.

Nang makapanayam namin sila, hindi itinanggi ng dalawa na minsan sa buhay nila, nag-karoon sila ng ugnayan. Pero hindi naman daw ‘yun nagtagal dahil pareho silang walang panahon sa isa’t isa sa rami ng kanilang works.

At wala rin daw namang ‘nangyari’ sa kanila dahila pareho nilang inirespeto ang isa’t isa.

Samantala,si Jolens ay bitin sa napakagandang lugar sa Italy. At kapag may time daw siya, babalik siya sa Venice with her love of her life, si Atty. Bebong.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites