<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, August 10, 2008

Sis, naging cooking show

Napansin lang namin, mukhang iba na ang format ng Sis na napapanood sa GMA-7 tuwing tanghali mula Lunes hanggang Bi-yernes na ang hosts sy sina Janice at Gelli de Belen with Carmina Villarroel. Sa ha-lip na talk show, mukhang cooking show na ito.

Isang buwan na halos na wala kaming napapanood dito kungdi ‘yung mga cook na nagluluto sa kanilang show. Aywan nga ba kung bakit ganyan sila ngayon.

May panahon na ang nakatuwaan nila ay ‘yung mga bakla sa sing-along bars.
Aba, eh, napakatagal na panahong halos araw-araw yata ‘yung mga bakla ang guests nila.

Talagang magsasawa ka dahil akala mo ay replay na lang ang napapanood mo.

So, ang gagawin mo li-lipat ka na lang ng istasyon o kaya naman ay magpapatay ka na lang ng TV, lalo na nga sa panahong ito na ang mahal na ng kuryente.

Aba hindi biru-biro ang pinababayaran natin sa systems lost ng Meralco na ine-endorse pa sa com-mercial ni Judy Ann Santos.

Ngayon naman, puro sila cook. Bakit? Talaga bang gagawin na nila ang Sis na isang cooking show? Sponsored na rin ba sila ng vetsin?

Baka naman ang kailangan ng show na iyan ay magpalit na ng mga nag-iisip sa kanila ng guests da-hil ang dami-daming namang pag-uusapan na si-guro nga makatutulong sa mga misis na siyang target audience ng timeslot nila sa telebisyon.
Maraming maaaring maging guests. Noong araw naman halos iba-iba ang topic nila ,eh! Pero nga-yon, mukhang ang nang-yayari sa kanilang show ay ‘yung tipong basta may mailabas lang sila.

Mukhang kung ano ang mapagtripan nilang guests iyon at iyon na lang din ang kanilang kinukuha.

Sa totoo lang, nakasasawa na talaga kaya hindi na nga namin pinanonood iyon, eh!

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites