<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, August 01, 2008

Survivor Philippines updates

Tila ‘survival of the fittest’ ang na national auditions para sa Survivor Philippines ng GMA Network.

Mahigit 40,000 apli­kante ang nagpunta sa anim na audition area sa bansa.
Patindihan ng diskarte ang mga nangarap maging castaway. Ngipin sa ngipin ang labanan dito.

Merong ilang natulog sa mga karton malapit sa audition area noong gabi bago ang audition. Ang iba, bumiyahe ng tatlong oras para makarating sa audition areas sa mga probinsya.

Ayon kay Paolo Bediones na host ng proyektong ito ng GMA Public Affairs, mga agresibo at palabang taong magdudulot ng pagkakaroon ng interes sa programa ang hinahanap ng Survivor Philippines.

Isang 59-taong gulang na lalaki ang umangat sa kompetisyon. Sa kabila ng kanyang edad, mukhang swak ang kanyang matipunong katawan para sa mga hamon ng SP.


Merong nasa 40-anyos na babae ang kayang-kaya pa ring mag-cartwheel.


Maraming mga bagay na Pinoy na Pinoy ang mapapanood sa Survivor Philippines. Karamihan sa mga challenges at maging ang set design ay hinulma sa ‘Pinoy blueprint.’


Ang Survivor Philippines ay magsisimnula sa Setyembre sa primetime ng GMA-7.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites