<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, August 22, 2008

Where is Joey de Leon now?

Nasaan na si Joey de Leon?

Bakit tila yata nananahimik ang TV host/ comedian mula nu'ng luma-bas ang maraming negative news about him?

Well, hindi namin nasisisi ang publiko kung kabi-kabila man ang tira nila kay Joey. Siya rin ang gumawa ng sarili niyang gu-lo para gawin ito sa kanya.
Akalain ninyo, gawan pa ba ng kanta si Pokwang na wala namang gi-nagawang masama sa kanya !

And what makes it worst, dahil babae si Pokwang.

Patulan ba ang isang nananahimik at nagtatrabahong babae?

Ano naman kayang palusot o dahilan ang sa-sabihin ni Joey tungkol sa isyung ito? Na hindi si Pokwang ang ibig niyang sa-bihing mukhang aswang? Well....

Kung si Pokie lang kasi, alam naming kayang-kaya itong harapin at dedmahin na lang ng komed-yana kahit nasasaktan siya.

May punto si Willie Revillame nu'ng magsalita ito sa Wowowee, may anak si Pokwang at babae pa. Nag-aaral po ang ba-gets at ‘pag-inuokray sa eskuwela ang bata, may magagawa ba ang ang mga nasabi nang salita? Wala, di ba?

Kung sikat man si Pokwang, hindi niya kasalanan 'yon. Biniyayaan man siya ng talento, eh, nananatili siyang mapagkumbaba.

Kung naapektuhan ang marami sa katanyagan niya, problema na nila 'yun.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites