<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, September 06, 2008

Dennis Trillo hindi muna dapat ma-in love

Si Dennis Trillo, aatupagin na raw ang kanyang career. Iiwasan daw muna niya ang mga bagay na may kinalaman sa pag-ibig.

Mabuti naman, sayang ang kanyang husay bilang aktor kung napapa­tu­ngan lamang ito ng mga gulo at intriga na hatid ng mga kontro­bersiya na dapat magbi­gay kulay sa kanyang career at hindi dapat makasira.

Oo nga naman. Ako man, feel ko mas nabibigyan ng focus ang kanyang mga romansa kesa ang kanyang trabaho.

Ang dapat siguro ay itago na lamang na mabuti ni Dennis ang kanyang mga pakikipagsapalaran sa pag-ibig para naman hindi masira ang kanyang career.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites