<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, September 14, 2008

Dennis Trillo iniiyakan pa rin ng former GF

HINDI naman pala totoo ang nakarating sa aming balita na hindi pa talaga split sina Dennis Trillo at Cristine Reyes.

Mali naman ang sabi sa amin ng aming source na going strong pa rin ang relasyon ng dalawa sa kabila ng pahayag nilang break na sila.

Hindi kaya si Cristine lang ang nagbabalitang hindi pa sila hiwalay ni Dennis? Na gumigimik lang siya?

Paano kaya ipaliliwanag ni Cristine ang isyung nag-iiyak siya sa taping ng Kahit Isang Saglit dahil hindi niya matanggap na hiwalay na sila ni Dennis?

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites