<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, September 02, 2008

Francis Magalona updates

Hindi ako naglipat ng channel noong Linggo. Inabangan ko ang live phone-patch interview ng Showbiz Central kay Francis Magalona.

Bilib ako kay Francis dahil maganda ang attitude niya sa kanyang sakit na leukemia. Nakapagbibiro pa siya tungkol sa kalagayan niya. Nakaka-touch ang pag-iyak ni Maxene Magalona habang nagsasalita si Francis.

Tuluy-tuloy ang pagpatak ng luha ni Maxene at ang ganda niyang umiyak ha? Hindi siya kagaya ng ibang artista na nakakairita ang pag-iyak.

Natawa ako sa sinabi ni Maxene na natuto siyang umiyak dahil sa pagkakasakit ng tatay niya.

Nakakasiguro si Maxene na masusubaybayan ni Francis ang Una Kang Naging Akin dahil panonood ng TV ang pinagkakaabalahan ni Francis habang nagpapahinga siya.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso Home



Technology Blogs - Blog Top Sites