<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, September 01, 2008

Jennylyn Mercado type ay pribadong buhay

Natupad naman ang kahilingan ni Jennylyn Mercado na bigyan siya ng privacy sa kanyang panga-nganak.

Okey naman ang press dahil walang nangulit sa kanya. Pinabayaan siyang makapanganak nang tahi-mik, hanggang sa maka-labas siya ng ospital.

Siguro, kung hihilingin din ni Jennylyn na bigyan sila ng privacy hanggang sa binyag ng kanyang anak, papayag pa rin naman ang media people.

Kung hihilingin din ni-ya siguro na manatiling pri-vate ang buhay niya, hindi pa rin kikibo ang media.

Mas mabuti nga kung gawin na lang niya in private ang lahat at hindi na rin siya magkaroon ng publisidad kailanman.

Private na ang buhay niya, eh!

Minsan matatawa ka sa mga artista, basta may ginagawang pelikula o ano man, ipapatawag ang press.

Basta naman may balita, gusto nila ng privacy, ayaw nila ng press.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites