<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, September 07, 2008

Jinky Pacquiao, buntis

MAY balita ngayon na buntis na naman si Jinky Pacquiao, ang butihing maybahay ng Pambansang Kamao na si Manny Pacquiao.

Ito bale ang pang-apat na anak nilang mag-asawa.

Nang huli naming na-interview si Jinky ay ayaw pa raw niyang masundan ang kanilang little princess ni Manny. Pero sa mga interview sa Pinoy boxing champ, halata naming gusto na na nitong magkaroon ulit ng anak.

Dahil sa pagbubuntis ni Jinky, maaaring ipagpaliban muna niya ang balak na paga-artista. Kasi, nasabi niya noon na kung may sitcom si Manny sa Siyete, gusto niyang lumabas din bilang maybahay nito.

Ayon pa sa aming source, dapat daw ay kasama si Jinky sa Celebrity Duets, kaya lang, bigla raw itong nawala sa listahan ng celebrity participants. Maaaring ang dahilan ay ang biglaan niyang pagbubuntis. Ang dinadalang baby ni Jinky ay maaaring nasa ikalawang buwan pa lamang.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites