<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, September 29, 2008

Mark Murrow: Bagong asawa bitbit ni Michelle sa concert ni Ogie

Ipinakilala ni Michelle van Eimeren sa TV reporter si Mark Murrow as her “love” at ipinagmalaking mabait ang lalaking pumalit kay Ogie Alcasid sa kanyang puso. Sinamahan ni Mr. Murrow si Michelle at mga anak nitong sina Liela at Sarah sa pagpunta ng ‘Pinas para magbakasyon at manood ng very successful Twenty-Twenty concert ng TV host, comedian, singer-composer last Saturday sa Araneta Coliseum.

Pabirong winarningan ni Ogie ang boyfriend o (husband na ba?) ni Michelle na dahil sa paglantad niya, magiging laman siya ng tabloids. Mukha namang handa na ito at si Michelle na masulat at ma-report sila sa TV.

Isa sa magandang parte ng concert ay nang kantahan ni Ogie ang mga anak ng I Will Be Here at isinunod niya ang pasasalamat kina Michelle at Mark for taking care of his children na hindi nga niya nagagawa dahil nandidito siya most of the time.

Nakakatuwa’t ang audience ang umiyak, samantalang teary-eyed si Michelle at emotional si Ogie.

Towards the end of the concert, nakitang karga-karga ni Mark si Sarah habang ang mag-inang Michelle at Leila ay nagsasayaw. Ang ganda ng eksena!

Ilang araw pa rito sina Michelle, Mark at Leila at Sarah at balita namin, pupunta pa sila sa Hong Kong with Ogie para pumasyal sa Hongkong Disneyland.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites