<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, September 13, 2008

Mother Lily Monteverde ‘kukulamin’ si Katrina

Nasimulan na kaya ni Katrina Halili ang MMFF entry ng Octoarts na One Night Only?

Kasi mukhang magka-kaproblema ito sa Regal Films dahil ayaw pa si-yang pakawalan ni Mo-ther Lily.

May isang movie pa kasi siyang natitira sa pi-nirmahang 4-picture exclusive contract sa Regal at ilang beses na raw su-mulat ang lawyer ng Regal sa kampo ni Katrina pero ayaw daw nitong ma-kipagkita kay Mother.

Samantala, nagbalik naman sa kuwadra ng Re-gal ang isa sa ‘beloved daughters’ ni Mother na si Judy Ann Santos sa pelikulang Kulam na ipapalabas sa Oct. 1.

Si Mother mismo ang nagbiro sa prescon ng Kulam na may lahi raw siyang mangkukulam. Kasi, tuwing nagagalit daw siya ay may nangyayaring masama sa nakagalit niya.Warning ito ni Mother kay Katrina.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites