<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, September 26, 2008

Rhian Ramos magaling gumawa ng isyu

Curious lang talaga kami. Kasi, kumbaga sa pagkain,eh, utang-uta na kami sa mga nari-receive naming hate mails against Rhian Ramos.

Kasi, sa ‘sandamukal na sikat na youngstars sa Kapamilya at Kapuso networks, kung bakit tanging siya ang mas maraming isyu sa Internet bloggers. Aba , natalbugan pa nga niya ang mga ‘prinsesa’ at ‘qeens’ sa giant networks kung bloggers sa net ang pag-uusapan.

Pati ba naman ang pagbu-boo at ‘di pagbu-boo sa nakaraang premiere night ng GMA Films movie,eh, malaking isyu sa net? Na pinalalaki rin naman ni Rhian at ng drumbeaters nito?

Feeling kasi ‘yata nila, magiging malaking star si Rhian kapag lagi niyang pinalalalaki ang mga usa-pin sa Internet. Ngayon tuloy,eh, nagdududa na kami kung si Rhian din ang may pakana ng mga isyu sa Internet at sa blog kasi, game na game din ang hitad na sagutin ang mga ito sa kanyang TV interviews, sa true lang.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites