<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, September 05, 2008

Senator Bong Revilla, naghamon!

Kinagulat ni Senator Bong Revilla ang isyung siya raw ang tunay na ama ng batang isinilang ni Jennylyn Mercado.

Hanggang ngayon, ayaw pa ring tantanan ng mga naninira si Sen. Bong.

Dagdag na tsika pa nila, ito rin daw ang nagregalo ng bagong bahay na tinitirahan ni Jennylyn at ng pamilya niya ngayon, kapalit ng pananahimik ng mga ito sa isyu.

“Kahit ipa-DNA pa nila ang bata, hindi ko anak ’yon. Hindi ko niligawan si Jennylyn,” say ni Sen. Bong. “Handa akong ibigay ang lahat ng ari-arian at pera ko sa sinumang makapagpapatunay na anak ko nga ang baby ni Jennylyn.”

Hindi raw galit si Sen. Bong sa mga nagkakalat nito. Ang ayaw lang niya ay pagpapatulan pa ang isyu dahil hindi naman totoo.

“Hindi porke’t singkit ang mata ng anak ni Jennylyn, anak ko na ’yon. Si Patrick (Garcia), ’di ba, singkit din?” tanong ng aktor-pulitiko.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites