<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, September 06, 2008

Survivor Philippines updates

Tinipon ng Survivor Philippines ang 18 castaways mula sa iba’t ibang panig ng Pilipinas at hinati sa dalawang tribo.

Ito’y ang Tribong Jarakay (Thai word for crocodile), na dala ang kulay asul, at ang Tribong Naak (Thai word for snake), na dala ang kulay pula.

Ang bawat castaway ay may suot na buff, isang pirasong tela na may simbolo ng bawat tribo.

Gamit lamang ang isang machete sa bawat tribo, kailangang makagawa ang castaways ng sariling silungan, makahanap ng pagkain at maprotektahan ang sarili mula sa iba’t ibang elemento sa isla sa loob ng 39 na araw.

Araw-araw, makakatanggap sila ng treemail na naglalaman ng bugtong, clue o instructions para sa gagawing challenges.

Lahat ng challenge susubukin ang tatag, diskarte at teamwork ng bawat tribo.

May challenge na patagalan sa pagtayo sa isang gumegewang na kahoy. May challenge ring kailangang mabuo ang isang mystery puzzle.

Kadalasan, pagkakaisa at talino lang ang kailangan para manalo ang tribo sa paligsahan.

At para sa mga castaway, mahalaga ang manalo. Kapag nanalo ng reward, puwede silang makatanggap ng mga gamit na makatutulong para mapadali ang buhay sa isla.

Pero higit sa reward, pinakaaasam ng bawat castaway ang manalo ng immunity dahil garantiya ito na hindi sila puwedeng patalsikin mula sa isla.

Para sa mga hindi sinuwerte, kailangang harapin ang pinakamahirap na pagsubok: Ang Tribal Council, kung saan iboboto ng mga castaway ang mga matatanggal.

Pero kailangan nilang mag-ingat kung sino ang iboboto, dahil ang mga huling castaway na mapapatalsik ay siya ring bubuo ng Jury.

Kapag dalawa na lang ang natitirang castaway, ang Jury ang magdedesisyon kung sino ang mananalong castaway.

Ano ang gagawin ng mga castaway para maiuwi ang P3 milyon at makamit ang karangalang maging kauna-unahang Pinoy Sole Survivor?

Abangan ang pagsisimula ng Survivor Philippines sa September 15 sa GMA-7.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites