<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, September 28, 2008

Yasmien Kurdi mada­las lasing?

Kung si Sarah Geronimo ang sinasabi ko palagi na next superstar, si Yasmien Kurdi naman ang next Didith Reyes!

‘Yon eh kung totoo ang nababalitaan ko na malakas uminom ng alak at mada­las na ngenge o lasing si Yasmien.

Kinompronta ko na si Yasmien, nag-deny na siya pero hindi mamatay-matay ang tsismis na nalasing siya sa birthday party ni Dolly Anne Carvajal.

Mas naniniwala ako sa mga nagparating sa akin ng balita dahil walang dahilan para siraan nila si Yasmien.

Bakit ko ikinumpara si Yasmien kay Didith Reyes? Sikat na sikat noon si Didith pero natsugi ang kanyang career dahil naging alcoholic siya. Si Didith ang superstar noon sa mga singer at dahil sa kanyang masamang bisyo, na-Luz Valdez ang kanyang showbiz career.

Alaga ko si Yasmien. Hindi ako nagdadalawang-isip na kastiguhin siya kung kinakailangan para madisplina siya kung totoo man ang mga balita na nakaka­rating sa akin!

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites