<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, September 21, 2008

Yasmien Kurdi papalit sa trono ni Maricel Soriano

HINDI November, kundi October na ang pagbabalik-taping ni Yasmien Kurdi sa GMA-7 teleserye programs.

Napili si Yasmien na lumabas sa role na dating ginampanan ni Maricel Soriano sa movie na Saan Darating ang Umaga?

Sabi ng aming source, kung magtutuluy-tuloy ang plano, maaari pang makasama ni Yasmien ang veteran at award-winning actress na si Lor-na Tolentino na lalabas sa role na dating ginam-panan sa pelikula ni Nida Blanca.

Ang Saan Darating ang Umaga? ay isang award-winning movie na nagpatingkad ng dramatic acting ni Maricel noon.

Hindi matatawaran ang acting ni Maricel dito at nakilala siya bilang ma-husay na dramatic actress, hindi basta comedienne na unang image niya noon bilang Regal Baby.

Sa parte ni Yasmien, sa klase ng akting niya, marami ang nagsasabi na siya ang susunod na ‘Ma-ricel Soriano.’

Malaking hamon tuloy kay Yasmien ang ba-gong assignment na ito sa kanya ng Kapuso network.

Samantala, timing ang pagpasok ng bagong project ni Yasmien dahil sa October pa ang taping nito. Sa panahong ito kasi ay tapos na ang pagkuha ng course orientation ni Yasmien in preparation sa pagpasok niya sa college.

Pangarap talaga kasi niyang makapagtapos ng college.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites