<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, October 25, 2008

Boyfriend ni EB Babe Zaida sinusulot ni Katrina Halili

MAY gustong iparating si EB Babe Zaida ng Eat Bulaga kay Katrina Halili tungkol sa isyung girlfriend siya ni Chris Lawrence.

“Ako ang totoong girlfriend ni Chris Lawrence,” pasigaw na wika ni Zaida nang makausap namin. Halatang asar.

Wika pa ni Zaida: Huwag nga siyang (Katrina) mang-agaw ng boyfriend. Nagka-kilala kami ni Law-rence nang nasa Wowo-wee pa ako.”

Ipinakita pa ni Zaida ang mga larawan na ebedensiya na talang mag-dyowa talaga sila ni Chris.

Ano kaya ang masasabi ni Katrina kapag na-karating sa kanya ang balitang ito?

Madalas pa namang maglabasan sa telebisyon, radyo at print media ang isyu between Katrina at Chris.

Wala pa man silang inaamin, mukhang malabong mabuo ang relasyon nila dahil nasa pagitan nila si EB Babe Zaida.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites