<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, October 10, 2008

Dingdong Dantes, isyu ng hiwalayan lilinawin

Sa Centerstage ang birthday party ng isang kasamahan sa panulat mamayang gabi at inimbitahan niya si Karylle bilang kaibigan at co-owner ng KTV, pero baka hindi ito makadalo.

Sabi ni Karylle sa showbiz writer na si Allan Diones, “Alam mo naman, opera singer na ako at last weekend ng Westside Story, maaga akong matutulog.”

Hindi pa rin napa-oo si Karylle kahit sinabi ni Allan na 7 p.m. ang party para maaga siyang dumating at maaga siyang makauwi.

Ang feeling namin, umiiwas din si Karylle na matanong ng press sa estado ng relasyon nila ngayon ni Dingdong Dantes.

Iwas-pusoy ang actor na pag-usapan ang isyu at pagbalik na lang daw niya from the States siya magsasalita.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites