<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, October 20, 2008

Dingdong Dantes wala nang alam kay Karylle

Nadagdagan na naman ang mga tanong ng press sa tunay na estado ng relasyon nina Dingdong Dantes at Karylle sa sagot na “I don’t know” ng actor nang tanungin ni Butch Francisco sa inauguration ng GMA network Center Annex. Ano ‘yun, hindi pa sila nagkikita mula nang bumalik siya from the States o wala nang balak magkita?

Nahalata rin ni Butch na ayaw pag-usapan ni Dingdong si Karylle, but no choice siya dahil ipina-interview sa kanya ang actor. Hindi nga lang ipinalabas sa Startalk last Saturday ang sagot na ‘yun ni Ding­dong.

Samantala, kukunan ngayong araw ang wedding scene nina Dingdong at Marian sa GMA Films movie na One True Love, pero hindi tuloy ang naka-schedule na press visit dahil marami raw set-up at tuluy-tuloy ang shooting ni direk Mac Alejandre. Hindi kaya may nag-request na wala munang press sa shooting?

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites