<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, October 11, 2008

GMA Films execs ‘nasabon’ dahil hindi kumita nang malaki si Jolina

TRUE kaya ang tsika sa amin ng isang GMA Films insider?

Na dahil hindi sila sa-tisfied sa result sa box-office ng Italy, medyo nasabon daw ng higher-ups ang executives na hu-mawak ng movie. Na nag-promise na lang daw ang mga nasabon na mas pagagandahin nila ang next project.

True din kaya na ibinigay pa ang Star Cinema na eksampol sa paggawa ng magandang formula at chemistry sa cast dahil proven effective ang tandem nina Richard Guttie-rez at KC Concepcion, pa-ti na rin sina John Lloyd Cruz at Sarah Geronimo? Na dapat daw, ganito ang gawin ng executives para mag-klik ang kanilang next project?

Ganu’n? Ibig bang sabihin, hindi magandang gumawa ng formula ang mga taga-GMA Films?

Pero sabi pa sa amin, mabuti na lang daw, ‘yung executives na sina-bon, binanlawan din naman pagkatapos kaya bawi rin,he,he,he!

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites