<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, October 30, 2008

Lucy Torres at Sunshine Cruz, nag-isnaban?

Takang-taka ang nakakita kina Lucy Torres at Sunshine Cruz na nag-isnaban kamakailan sa isang party.

Say ng witness, nagulat siya na hindi nagpansinan ang dalawa samantalang matagal-tagal na ring nagkaayos ang kani-kanilang asawang sina Richard Gomez at Cesar Montano. Eh ang mga misis pala, apektado pa.

Matatandaang nagkaroon ng maanghang na palitan ng salita sa pagitan ng dalawang aktor nang sabay silang kumandidato sa pagka-senador noong huling eleksiyon. Sadly, pareho silang natalo. Kung anu-anong isyu na noon ang naungĀ­kat hanggang umabot sa personalan na malamang na dinibdib ng kani-kanilang mga misis kaya hanggang ngayon ay nagdededmahan sila.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites