<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, October 25, 2008

Manny Pacquiao updates

MARAMI ang mangu-ngulila kay Manny Pacquiao sa hindi nito pag-uwi kaagad sa Pilipinas pagkatapos ng bakbakan nila ni Oscar dela Hoya sa December 7.

Alam ba ninyo na by February pa ang balik sa bansa ng pambansang kamao?

Ang dahilan, kailangan pang magpahinga ng asawang si Jinkee na manganganak na sa December sa America .

Anyway, sa Nov. 30 ay lilipad na patungong U.S.A. ang staff ng Pinoy Records para i-tape ang rigid training ni Manny bilang paghahanda sa kanyang laban kay Dela Hoya. May advance taping din ng hosting ni Manny sa show.

Ngayong Saturday aabangan sa Pinoy Records ang pagtuklas ng bago at kahanga-hangang talento ng Pinoy.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso Home



Technology Blogs - Blog Top Sites