<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, October 27, 2008

Polo Ravales ginamit lang ni Jean Garcia?

GINAMIT nga lang ba ni Polo Ravales si Jean Garcia?

Pagkatapos ng diuma-no’y break-up ng dalawa, kung anu-anong mga balita na ang naglalabasan tung-kol kina Jean at Polo.

Isang ma-pagkakatiwalaang source ang nagkuwento sa amin na may idini-date na tisay na babae si Polo hindi pa man sila naghihiwalay ni Jean. Ito raw ang dahilan kung bakit finally ay nag-end up na ang kanilang relasyon.

Sa isang resto sa Que-zon City, nakita ng aming source na nagdi-date sina Polo at ang tisay na girl. After their break-up, lu-mabas din ang isyu na di-umano’y kumuha pa ng isang condo unit sina Jean at Polo noon para gawing love nest.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites