<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, October 29, 2008

Ramiele Malubay is in the Philippines

Kasalukuyan na naririto sa Pilipinas ang American Idol Season 7 contestant na si Ramiele Malubay.

The who si Ramiele? Siya ang Fil-American na pumasok sa semi-finals ng American Idol pero na-Luz Valdez sa contest.

Dumating kahapon si Ramiele mula sa US of A at ang balita ko, special guest siya sa concert ni Ogie Alcasid.

Alam ko na type ni Ramiele na subukan ang kanyang kapalaran sa Philippine showbiz dahil hindi naman siya babalik sa Pilipinas kung hindi niya gusto na magkaroon ng career sa ating bayang magiliw.

May kontrata pa si Ramiele sa American Idol kaya malaki ang posibilidad na umapir siya sa mga show ng GMA 7 na sister network ng QTV 11.

Napapanood noon ang American Idol sa QTV 11.

[via]

Labels:

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

siempre dapat subukan sa pinas kung kikita. sa tate tlgang mahirap doon dapat kce magaling at nde ung alam nyo na....hehehehehehe

1:02 AM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites