<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, October 14, 2008

Richard Gomez nabablangko sa game show

As if meron naman siyang nakatagong chi­kas, pero sino ang makapagsasabi, sa tikas ba naman ng isang Richard Gomez ay walang ma­hu­hu­­maling na babae? But Richard will never tell, hindi siya ang tipo. Quiet lang siya. Ito ma­­ra­­­­hil ang da­hilan kung bakit sa kanyang gu­lang ay napakatindi pa rin ng appeal at charisma ni Goma.

Muli, mamamalas ng mga manonood sa TV ang talento ni Richard dahil siya ang host ng pina­­­­kabagong game show ng Kapuso, ang Fa­mily Feud na nagsimula na kahapon, Lunes at mapa­panood araw-araw hanggang Biyernes.

Lubhang masaya ang game show kagabi dahil dalawang celebrity families ang nagharap, ang Yllana at Marquez families.

Katulad nang matagal nang napapanood na original show sa Amerika, dalawang pamilya na may tig-apat na myembro ang mag-uunahang sa­gutin ang seven top answers na nakasaad sa survey na tinanong sa 100 katao. Ang unang pa­mil­­yang sasagot ay depende sa kung sinong team captain ang unang makakapindot ng buzzer. Tama ang sagot kung nakasaad ito sa game board. Mau­unang sumagot ang ama ka­pag bibigyan ng mas mataas na point. Kapag nakatatlong strike o maling sagot, ang kontrol ng laro ay mapupunta sa kabilang pamilya.

Dalawang myembro ng winning family ang mag­­kahiwalay na susubok na sagutin ang limang pinaka-popular na survey. Mananalo sila kapag umabot sa 200 points ang pinagsamang score ng dalawang naglaro para sa jackpot prize. Kapag nabigo sila, mananalo sila ng consolation prize na P50,000 at babalik sa susunod na araw bilang defending champions at aak­yat sa P250,000 ang jackpot prize. Para mas madali n’yong main­tin­di­han ang laro, ma­nood na lang kayo gabi-gabi. Malay n’yo, baka maka­sali pa kayo.

Samantala, inamin ni Goma na kahit matagal na siyang artista ay may mga pagkakataon na naba­blangko siya sa taping ng Family Feud. “It’s a lot different from ac­ting, kailangang mabilis akong mag-react para hindi mawala ang kontrol ko sa sit­was­yon. Dapat din paliging alam ko ang sasa­bihin ko. Mahirap pero ang saya,” sabi niya.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites