<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, October 09, 2008

Richard Gutierrez updates

Sariling concept ni Richard Gutierrez ang TVC ng Unique Toothpaste, ang bago niyang endorse­ment at siya rin ang gumawa ng stunt sa tulong ng kanyang team.

Maganda at malakas ang dating ng TVC at matutuwa ang owner ng Unique na si Mr. Alfonso Supetran dahil matutulungan ng actor na mapataas ang market sales ng brand ng toothpaste.

Kababalik lang ni Richard from Europe with KC Concepcion and Raymond Gutierrez.

Nakapag-bonding daw sila ng husto ni KC, nakapamasyal at ipinakilala siya nito sa mga kaibigan. Sa tanong kung sila na? “What you see is what you get” ang sagot.

Sa follow-up question if he’s in love? Ang sagot ni Richard ay “Ano sa tingin ninyo? Do I look like I’m in love? Kayo na ang humusga. Basta, Paris is the city of Love.”

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites