<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, October 23, 2008

Sex Bomb Aira nagparetoke

MAY ipinabago ba sa katawan si Sex Bomb Aira? Mas seksi siya sa kanyang pagbabalik-Eat Bulaga. Gumanda rin ang mukha ni Aira. Anyway, wala pa si Aira ngayon sa bagong season ng Daisy Siete ang Tinderella. Later na siya papasok sa soap.

Sa Tinderella, tampok sina Rochelle Pangilinan at Jopay Paguia.

Siyempre, ‘di mawawala ang iba pang members ng Sex Bomb na sina Weng Ibarra, Evette Pabalan, Monic Icban at Sunshine Garcia. Sina Do-minic at Felix Roco naman ang kanilang leading men.

Buhay-palengke ang tatalakayin sa Tinderella. At ayon kay Joy Cancio, tiyak na magugustuhan ito ng televiewers.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites