<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, October 21, 2008

Showbiz Reporters off-limits sa shooting nina Dingdong at Marian

Off-limits sa mga reporter ang shooting ng One True Love. Hindi pa puwedeng magpainterbyu sina Dingdong Dantes at Marian Rivera sa mga reporters na nangungulit kung totoo ang mga tsismis na sila na at out na si Karylle sa buhay ng Sexiest Male Actor ng ating bayang magiliw.

Mas madaling mahanap ang kinaroroonan nina Dingdong at Marian. Hindi kuntento ang mga reporters sa mga sagot nila sa interbyu sa kanila ni Butch Francisco.

Close ako kay Dingdong. Kung gugustuhin ko, puwede kong itanong sa kanya nang personal ang tunay na kalagayan ngayon ng relasyon ni Karylle. Sure ako na hindi magsisinungaling si Dingdong pero ayoko siyang tanungin. Baka ikaloka ko ang isasagot niya sa akin! Type na type ko pa naman si Karylle para sa kanya!

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites