<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, November 26, 2008

4 milyon lang ang kita ng One True Love?

NATAWA na lang kami sa aming narinig.

Hindi naman daw totoong naka-P10 milyon ang pelikula nina Dingdong Dantes at Marian Rivera noong first day ng showing nito.

Sabi ng apat sa aming sources, mahigit na apat na milyong piso lang ang actual na kinita ng pelikula noong first day ng movie.

Eh, sino ba naman ang naniniwala sa press releases kung magkano ang kinita ng isang pelikula?

Dito sa atin, parang normal na nga ‘yong dinadagdagan nang mas malaki pa sa talagang kita ang sinasabi nilang box-office income nila sa kanilang press releases.

Pero tingnan ninyo kung magkano naman ang report nila sa BIR. Wala naman sa kanilang umaamin ng totoong kinita ng pelikula.

[via]

Labels:

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

yan ang maganda sa pinas.

lahat nadadaya.......hehehehe

1:01 PM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites