<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, November 13, 2008

Bayani Fernando may mga bayarang tauhan kaya nanalo sa Celebrity Duets

Maliwanag pa sa sikat ng araw na hindi talaga lumalabas ang tunay na resulta sa mga talent contests dahil sa mga ipinadadalang text votes.

Marahil kung talagang judging ang nasunod at hindi ang mga text votes, hindi naman siguro si Chairman Bayani Fernando ang mananalo roon sa Celebrity Duets ng GMA 7.

Pero siya ang maraming tauhan at may kakayahan pang magkampanya. May mga tarpaulin pa siyang nakita namin na humihikayat sa mga taong magpadala ng text at iboto siya.

Unfair ito sa ibang mga kasali, pero wala kang magagawa. Wala namang rules na nagbabawal ng ganoong sistema ng kampanya. Kaya nga lang hindi iyon reflective ng tunay na dapat mangyari.

Ang text, pinagkakakitaan din kasi ng tv stations ‘yan. May kalahati sila sa bayad sa mga text votes kaya nila ginagawang batayan iyan.

[via]

Labels:

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

kasabwat din naman ung mga judges kaya pareho pareho lang silang ...........plastik.

hehehehehe

11:50 PM  
Anonymous Anonymous said...

losers!!!

8:39 PM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites