<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, November 06, 2008

Dingdong Dantes at Karylle, hiwalay na

Inamin na nina Dingdong Dantes at Karylle na hiwalay na sila. Hindi ko ikinagulat ang kanilang ginawang pag-amin dahil ipinagtapat na noon ni Dingdong ang tunay na sitwasyon ng relasyon nila ni Karylle.

Nanahimik ako dahil iginalang ko ang sinabi ni Dingdong na sabay silang magpapainterbyu ni Karylle kay Ricky Lo. Hindi naman natuloy ang kanilang joint interview dahil hindi magkatugma ang mga schedule nila.

Puwede rin na nagpasya si Karylle na huwag nang ituloy ang joint interview dahil hindi madali na magsalita sila nang magkasabay. Painful ang makipaghiwalay ‘ha? Lalo na kapag mahal mo pa ang ..... Ay..hanggang doon na lang ang masasabi ko.

At least, mahihinto na ang mga hula kung true or false ang mga tsismis na nag-goodbye na sina Karylle at Dingdong sa isa’t isa. Ganyan naman ang mga Pilipino. Dedma na sila sa isyu kapag nakuha na nila ang mga sagot na kanilang gustong marinig.

Classic example ang sex video ni Criselda Volks. Nalaos na ang isyu dahil sa pag-amin ni Criselda na siya nga ang girl sa kumalat na sex video. Ni hindi naghanap ng kopya ang mga intrigero at intrigera.

[via]

Labels: ,

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

hehehehehehe...gano ba.

10:14 AM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites