<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, November 28, 2008

Full Force Nature with Richard Gutierrez

WALANG dapat ipag-alala ang fans ni Richard Gutierrez sa mapanganib na hosting job sa GMA-7, ang Full Force Nature.

Binalaan daw si Richard ng program manager ng show na si Cecille de Guzman na makaka-experience siya ng tunay na kalamidad habang nagku-cover for the show.

“Nang banggitin sa akin ang nature ng paghu-host ko, agad ko itong tinanggap. Grabe. Excited talaga ako. Tulad din kasi ito ng mga ginagawa kong stunts sa soaps ko, mapanganib dahil ako mismo ang gumagawa, pero gustung-gusto ko,” ani Richard.

Unang ipi-feature ni Richard sa Full Force Nature ay ang mapanganib na ilog sa may San Miguel, Bulacan, kung saan muntik na silang nalunod nang biglang ru-magasa ang malakas na buhos ng tubig na galing sa bundok.

[via]

Labels:

1 Comments:

Anonymous brylle said...

astig

11:37 AM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites