<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, November 16, 2008

Polo Ravales, Joseph Bitangcol movie nilangaw sa sinehan

Noong isang araw ay niyaya kami ng isa na-ming kaibigan na panoo-rin ang isang indie film na ginawa ni Direk Joel Lamangan at pinagbibidahan ni Polo Ravales, Joseph Bitangcol, Emilio Garcia at marami pang iba.

Magaganda raw kasi ang nabasa niyang reviews ng nasabing pelikula. Pinanood namin iyon sa Robinson’s Ermita, at nalaman namin na first day pala ng showing noon.

Nagulat kami dahil wala halos nanonood na tao sa loob ng sinehan. Nang bilangin namin, bale 10 lang kaming lahat na nanonood. Palagay namin hindi naman magbabago ang trend, ganoon pa rin iyon hanggang sa mga susunod na araw.

Iniisip namin, lugi pa sila sa kunsumo ng kur-yente dahil sa malakas na aircon ng sinehan, sa suweldo ng takilyera, portera at nagwawalis sa loob ng sinehan.

Tiyak ang producer nito ay hindi kumikita at nagbabayad pa sa sinehan ng minimum guarantee. Naisip nga namin, hindi pa talaga uubra sa atin ang indie films na iyan.

[via]

Labels:

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

aawws, kawawa naman........hehehehehe

7:31 AM  
Anonymous jazmine said...

fuck shit kayO!..si joseph di uubra!?? idol ko yan!!..gago lang tlga sila!!

8:14 PM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites