<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, December 14, 2008

2008 ni Richard Gutierrez, masagana

Magtatapos na masagana ang 2008 kay Richard Gutierrez. Dalawang toprating action series ang nagawa niya - Kamandag at Codename: Asero, dalawang blockbuster films - My Best Friend’s Girlfriend with Marian Rivera at For the First Time with KC Concepcion.

Hindi pa kasama rito ang mga product endorsement.

At sa pagpasok ng 2009, umaasa si Richard na marami pa siyang project sa television at pelikula - pauna rito ang pelikula uli nila ni KC Concepcion at ang TV show - ang local version ng Zorro.

Sa kasalukuyan, host si Richard ng Full Force Nature na nagmumulat sa mga manonood ng epekto ng natural disasters sa pamamagitan ng mga exciting at impressive na footages and eyewitness account. Kilalang enviromentalist ang aktor - miyembro siya ng Green Peace Movement.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites