<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, December 05, 2008

Alfred Vargas Makulay Farm business

MERON palang hekta-hektaryang lupain itong si Alfred Vargas sa Bulacan na pinangalanan niyang Makulay Farm.

At kung namamalengke kayo sa mga SM supermarket at nakikita ninyo ang tatak na FCA sa mga prutas at vegetable na itinitinda, kay Alfred pala galing ang mga prutas at gulay na ‘yon.

Ibang klase talaga itong si Alfred. Ngayon naman, kinukumbinse ni-ya tayong pumasok sa isang negosyo sa pama-magitan ng kanyang FCA vegetable cart at sinisi-guro niyang babalik daw ang ating pinuhunan in eight months.

Isang malinis na cart ito na puno ng veggies and fruits na balot ng malinis na plastic at galing sa Makulay Farm at inila-lako ito house-to-house ng isang tindero na may complete uniform.

Mura lang daw ang puhu-nan sa negos-yong ito at mada-ling kumita, sabi pa ni Alfred. Log on lang daw sa website na www. ani.com.ph at ma-lalaman ninyo ang details ng business na ito.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites