<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, December 12, 2008

AXN interviews Dingdong Dantes

Pati sa ibang bansa, kilala na talaga si Dingdong Dantes dahil noong Wednesday, dumating sa bansa ang Singaporean host-model na si Eunice Olsen para interbyuhin siya for AXN.

Tinext namin ang aktor kung para saan ang interview at ang sagot ay “for a show in AXN” at Singaporean host and crew ang nakipagkita sa kanya.

Hindi lang nabanggit ni Dingdong kung kailan ipalalabas ang interview sa kanya at kung aling show ng AXN, pero ibig sabihin nito, lumalawak ang kanyang popularidad.

Nauna rito’y, napili siyang One of the Sexiest Men in the World ng E! Channel at nag-number three pa.

Samantala, may teaser na ang Ang Babaing Hinugot sa Aking Tadyang nila ni Marian Rivera na kung nasunod ang schedule, last December 9, ang first taping day. Sa February 2, 2009 ang premiere nito, kaya hindi na magtatagal ang ipaghihintay ng fans nila.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites