<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, December 27, 2008

Dingdong Dantes, Antoinette Taus ‘nagsasama’ sa isang building sa Ortigas

DALAWANG beses na-ming nakita si Dingdong Dantes sa isang building sa Ortigas kung saan din namin nakita noon si Antoinette Taus na huma-hangos sa paglabas ng main door.

Tinext namin si Dong at aming biniro. Sabi na-min sa text, mukhang may unit silang dalawa ni Toni sa building na ‘yon.

‘Yon pala, dentista ang kanilang pinupuntahan sa building na ‘yon.

Binanggit sa amin ni Toni na nagpalinis siya ng ngi-pin du’n at may pinapagawa naman si Dong sa kanyang dentist.

Hmmm….pati pala sa dentista, nagse-share si-na Dong at Toni hanggang ngayon. Hindi kaya si Toni ang tooth fairy ni Dingdong?

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites