<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, December 06, 2008

Dr. Manny Calayan tinarayan si Annabelle Rama

Nainterbyu ng mga reporter si Dr. Manny Calayan sa presscon ng dance concert nina Dingdong Dan­tes at Marian Rivera sa Radisson Hotel.

Naloka ang mga reporter nang itanong nila kay Calayan kung dinalaw nito si Bisaya (Annabelle Rama) nang ma­ope­rahan ito. Naloka sila sa maning­ning na sagot ng dok­tor. “ Sino ‘yon?” Sa Ingles, “The who?”

Nahalata ng mga reporter na may tampo si Cala­yan kay Bisaya. Nagulat ako nang makarating sa akin ang balita dahil nang bumalik si Ruffa Gutierrez sa Belo Medical Group, consistent si Bisaya sa dialogue nito na ang mga anak lang niya ang bumalik sa Belo dahil loyal siya kay Calayan.

Wait and see natin kung papatulan ni Bisaya ang kontro­bersyal na dialogue ng doktor na ipinagta­tanggol niya noon.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites